Belangrijke wettelijke wijzigingen per 1 juli 2014

Hieronder een aantal belangrijke wijzigingen in wetgeving ingaande op 01-07-2014.

Advocaten die de belangen behartigen van slachtoffers (dan wel hun nabestaanden) van ernstige zeden- en geweldsmisdrijven dienen naast de driejarige Beroepsopleiding Advocaten vanaf 1 juli een verplichte basisopleiding slachtofferadvocatuur te volgen. In deze basisopleiding komen zowel de civielrechtelijke als de strafrechtelijke aspecten van bijstand aan deze groep slachtoffers aan bod.

Het minimumloon wordt vanaf 1 juli 2014 verhoogd naar € 1.495,20 bruto per maand. De aan het minimumloon gekoppelde uitkeringen, waaronder de AOW, WIA, WW, WWB, ANW en WAO stijgen eveneens.

Taxibedrijven moeten aan nieuwe eisen voldoen met betrekking tot een boordcomputer. Deze boordcomputer registreert automatisch de ritgegevens en vervangt op termijn de rittenstaat en de werkmap. Er bestaat een subsidieregeling voor de aanschaf van de boordcomputer.

Er gelden strengere regels voor het werken met asbest. De blootstellingsgrenzen voor de verschillende soorten asbest zijn fors aangescherpt. Werkgevers zijn verplicht om, afhankelijk van de risicoklassen waarin de asbestwerkzaamheden (verwijdering) plaatvinden, bepaalde maatregelen te nemen die werknemers beschermen tegen blootstelling. Blootstelling dient gemeld te worden aan de Inspectie SZW. Bij geplande asbestsanering uiterlijk 2 dagen voordat de werkzaamheden een aanvang nemen. Bij onverwachte expositie dient melding aan de Inspectie SZW direct, dus onverwijld plaats te vinden.

Er is een regeling wijn en olijfolie in het leven geroepen. In deze regeling zijn voorschriften omtrent de bereiding, etikettering en het vervoer van wijn opgenomen. Ook bevat de regeling administratieve verplichtingen waaronder voorraad en productieopgaven.

Werkgevers kunnen onder bepaalde voorwaarden een premiekorting krijgen van € 3.500 per jaar indien ze jongere werknemers (jonger dan 27 jaar) in dienst nemen. De werknemer heeft daartoe, afhankelijk van de uitkering die hij geniet voorafgaand aan indiensttreding, een doelgroepverklaring nodig van het UWV (WW) dan wel de gemeente (Bijstand).

Er gelden met ingang van 1 juli 2014 nieuwe pachtnormen, waaronder maximale pachtprijzen. De hoogst toelaatbare pachtprijzen worden berekend op grond van de uitgangspunten van het pachtprijzenbesluit. De pachtprijs is ondermeer afhankelijk van het soort pachtnorm, de regio en of de pachtovereenkomst voor of na 2007 is gesloten.

Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek is uitgebreid met een nieuwe titel 2D inzake pandbeleningen. De Pandhuiswet 1910 is komen te vervallen. In de nieuwe titel 2 D worden klanten van pandhuizen beter beschermd. Pandhuizen moeten vanaf 1 juli aan verruimde wettelijke verplichtingen voldoen, zoals de klant vooraf informeren over de prijs, de rente en de terugbetalingstermijn. Ook is er een minimumtermijn van 2 maanden geïntroduceerd waarbinnen de klant de mogelijkheid heeft aan zijn verplichtingen te voldoen i.e. het geld terug te betalen inclusief rente. Vervolgens kan de klant zijn spullen terug krijgen. Het maximum rentepercentage is voorts vastgesteld op 4,5% op maandbasis. Exorbitant hoge rentevergoedingen zijn niet langer toegestaan. Dit om misbruik tegen te gaan.

De Kamer van Koophandel rekent vanaf 1 juli 2014 € 7,50 voor een digitaal gewaarmerkt uittreksel. Het digitale uittreksel is derhalve niet langer gratis en kan online worden besteld op de website van de KvK.

Vanaf 1 juli 2014 vervalt de Gecombineerde Vergunning Verblijf en Arbeid (GVVA) voor sleutelpersoneel en specialisten van internationale concerns en van trainees in concernverband. Deze categorieën werknemers vallen vanaf heden in de groep intra-concern uitzendingen. De werkgever dient voor deze werknemers zowel een tewerkstellingsvergunning (TWV) bij het UWV aan te vragen, alsook een verblijfsvergunning bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Verhuurders mogen onder bepaalde voorwaarden een extra huurverhoging berekenen aan huurders van woonruimte met een midden of hoger inkomen. De huurverhoging geldt alleen voor sociale huurwoningen en niet voor de vrije sector. Laat bij twijfel uw huurcontract controleren.

Nieuwe scholen, ziekenhuizen en kantoren krijgen een verplicht energielabel. Bij oplevering van utiliteitsgebouwen volgt een controle op energiebesparende maatregelen. Bouwbedrijven moeten kunnen aantonen dat de gebouwen voldoen aan de uitgebreide energieprestatie. Het energielabel is eveneens verplicht bij verhuur of verkoop van een dergelijk gebouw. De EPC uit het Bouwbesluit is niet langer voldoende. De gemeente is belast met de handhaving van de regeling.

Senioren vanaf 70 jaar die in het bezit zijn van het Klein Vaarbewijs zijn niet langer verplicht zich elke 5 jaar te laten keuren. De regeling treedt nog dit vaarseizoen in werking, te weten op 1 juli 2014. Schippers die bijvoorbeeld in augustus 2014 op herkeuring zouden moeten, vanwege het bereiken van de leeftijd van 70 jaar, hoeven dit dus niet meer te doen. Ouderen zijn steeds vitaler en de regeling leidt tot een vermindering van administratieve lasten. Bovendien is uit onderzoek gebleken dat de seniorenkeuring niet tot een significante verbetering van de veiligheid op het water heeft geleid. Een vaarbewijs is voorgeschreven voor plezierboten langer dan 15 meter of voor schepen die sneller kunnen varen dan 20 km per uur. De oude pasjes met de geldigheidsdatum / ‘’pensioendatum’’ blijven gewoon geldig.

Bedrijfsmatige houders van gezelschapsdieren (waaronder fokkers, pensions, dierenwinkels, organisatoren van tentoonstellingen en dierenasielen) krijgen te maken met het besluit houders van dieren. Daarin staan regels voor de huisvesting, gezondheid en verzorging van gezelschapsdieren (zoals honden en katten), het fokken en de vakbekwaamheid van de houder. Verkopers mogen geen dieren meer aan jongeren onder de 16 jaar verkopen, de dieren niet in de etalage van de winkelruimte zetten en moeten kopers schriftelijke voorlichting geven over het gekochte dier.

Per 1 juli 2014 gaan de tarieven voor bellen en internetten binnen de Europese Unie omlaag. Er gelden maximumtarieven waar aanbieders niet overheen mogen gaan. Door de invoering van deze consumentenwetgeving is de consument beter beschermd tegen hoge kosten als de mobiele telefoon wordt meegenomen op reis. Worden er toch hoge roamingkosten in rekening gebracht dan kan de Autoriteit Consument en Markt maatregelen treffen tegen de betreffende aanbieders van telecommunicatiediensten (de mobiele providers).

De Tabakswet wordt per 1 oktober 2014 gewijzigd. De wetgever heeft besloten dat er een rookverbod komt voor de gehele horeca, dus ook voor kleine kroegen zonder personeel. Roken is derhalve nergens meer toegestaan in de horeca.

Online gokken wordt vanaf 2015 legaal. Er komt een vergunningenstelsel met overheidstoezicht. Ratio van de wijziging in de Wet op de kansspelen is regulering en bescherming tegen verslaving. De hoop is dat veel gokkers de overstap naar legale goksites zullen maken. Er zal 20% kansspelbelasting worden geheven.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.