Disclaimer

Bedankt voor uw bezoek aan de MusicaJuridica BV website en het lezen van onze Disclaimer. MusicaJuridica verzorgt een algemene rechtspraktijk en verleent hoge kwaliteit juridisch advies tegen een marktconform tarief. Onze juridische diensten bestaan uit een online jurist tak, een bedrijvendesk inclusief adviseur arbeidsrecht en een tak die zich bezig houdt met auteursrechten. Ook adviseren bij webwinkels. Daarnaast biedt MusicaJuridica deze site aan als een service aan muzikanten, artiesten, componisten, producenten, uitvoerende muzikanten, arrangeurs, tekstdichters, festivals, boekingskantoren, A & R mensen, vocalisten, gamestudios, kunstenaars, artiestenmanagers en andere mensen die werkzaam zijn in de muziekindustrie. MusicaJuridica personeel en het grote publiek kunnen gebruik maken van deze website om er openbaar beschikbare informatie en kennis uit op te halen.

Gebruik van enige informatie verkregen via deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

MusicaJuridica spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin MusicaJuridica als portal fungeert volledig en juist is. MusicaJuridica is niet verantwoordelijk voor enige onvolledige of onjuiste informatie die via deze website gevonden wordt. MusicaJuridica aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, meer in het bijzonder de aangeboden content. De informatie op deze website is bedoeld om algemene informatie te verstrekken. De gebruiker accepteert de volledige eigen aansprakelijkheid voor het gebruik van deze pagina's of voor het gebruik van enige informatie die daarin is opgenomen. De pagina's omvatten geen garantie van compleetheid, correctheid, of tijdigheid en MusicaJuridica geeft geen garanties van welke aard dan ook. De informatie op deze website kan niet worden opgevat als verslaggeving, consultatie of advisering op het gebied van juridische zaken, fiscale zaken of iedere andere vorm van professioneel advies. Op grond van de informatie dient derhalve geen actie te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.

De website van MusicaJuridica bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van MusicaJuridica liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van MusicaJuridica. MusicaJuridica is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. MusicaJuridica geeft geen garantie noch aanvaardt enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Het technisch functioneren van de (breedband)verbindingen valt onder het risico van de exploitant van de (breedband)verbinding. MusicaJuridica aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit de verplichtingen van de (breedband)leverancier. MusicaJuridica vrijwaart zich van enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een al dan niet beperkt belemmerde toegang tot de diensten van MusicaJuridica en MusicaJuridica geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site van MusicaJuridica. Tevens is MusicaJuridica niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van MusicaJuridica die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is MusicaJuridica in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site, onze diensten of het gebruik van de aangeboden informatie, ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Indien misleidende, onjuiste of anderszins ongeschikte informatie onder onze aandacht is gebracht, zal naar redelijkheid en billijkheid een inspanning worden gedaan om deze informatie aan te passen of te verwijderen. Indien hier volgens u sprake van is kunt u contact opnemen met de webmaster via

webmaster [ at ] musicajuridica.nl 

Op onze dienstverlening zijn de algemene voorwaarden van MusicaJuridica BV van toepassing.

Al het materiaal op deze website is auteursrechtelijk beschermd door MusicaJuridica, behalve het enkele materiaal dat valt onder het auteursrecht van anderen en hier gebruikt wordt met toestemming. Auteursrechtelijk beschermd materiaal mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden gebruikt voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de copyrighthouder. Deze site bevat ook een aantal merken, die niet mogen worden toegeëigend door andere personen dan de eigenaar van het handelsmerk en mag niet worden gebruikt in strijd met het merkenrecht.