Juristen en Rechtsgebieden

De juristen van MusicaJuridica BV kunnen u adviseren en bijstaan bij arbeidsrechtelijke, ondernemingsrechtelijke, sociale zekerheidsrechtelijke, intellectueel eigendomsrechtelijke en contractenrechtelijke aangelegenheden. Daarnaast kunnen wij u helpen met het opstellen en controleren van algemene voorwaarden voor uw beroep, bedrijf of internet site, en kunnen onze juristen u assisteren bij het beoordelen van standaardcontracten (risicobeheersing) en huurovereenkomsten. Ook verzorgt MusicaJuridica BV specialistische juridische diensten aangaande muziek en recht. U kunt bij ons terecht voor top kwaliteit juridisch advies en procesrechtelijke vertegenwoordiging op de volgende rechtsgebieden:

 • Contractenrecht, alle mogelijke soorten overeenkomsten tussen partijen contract opstellen alsmede vaststelling, ontbinding, ingebrekestelling, verzuim en schadevergoeding bij niet nakoming, internettransacties en koop op afstand, consumentenrecht, beoordeling van standaardcontracten;

 • Arbeidsrecht, zoals ontslagprocedures, arbeidscontracten, loonvorderingen, sociaal plan, plan van aanpak, arbeidsovereenkomsten, proeftijd en arbeidsomstandigheden;

 • Ondernemingsrecht, zoals bestuurdersaansprakelijkheid, verkoop- en leveringsvoorwaarden, juridisch advies MKB, bedrijfsrecht, huurcontracten, bedrijf starten, het vastleggen en beschermen van een merk, aanbestedingen, verhaalsmogelijkheden en schadevergoeding, bedrijfsovernames;

 • Europese Regelgeving, zoals de invloed van het Europees recht op uw onderneming. Het Europees Parlement en de Europese Commissie zijn van grote invloed op onze nationale rechtsorde. Denk aan Europese Richtlijnen of Verordeningen, aan mededingingsrecht en aan regelgeving om de Digital Single Market te stimuleren, en uiteraard ook aan de jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie;

 • Internationaal Privaatrecht: het recht dat in een internationale setting bepaalt in welk land (dus door welke rechter) welk recht moet worden toegepast op een bepaalde casus. Internationaal privaatrecht biedt verwijzingsregels aan de hand van bepaalde aanknopingspunten. Denk bij IPR aan conflictenrecht, nationaliteitsrecht, internationaal huwelijksvermogensrecht en de afwikkeling van schadegevallen met een internationaal karakter;

 

 

 • Intellectueel Eigendomsrecht, zoals het beschermen van uw merknaam, ideeën, handelsnaam, copyrights, nationaal en internationaal;

 • Consumentenrecht zoals de rechten en plichten van een consument bij het aangaan van een koopovereenkomst, informatieverplichtingen, het herroepingsrecht van 14 dagen en de Wet Koop op Afstand. Ook juridisch advies inzake Europees consumentenrecht;

 • Algemene Voorwaarden, tbv uw beroep, bedrijf of internet site; naar Nederlands en/of Amerikaans Recht. Zowel B2B als B2C. Zijn ze nog up to date en voldoen ze nog aan de laatste ontwikkelingen op het gebied van het Nederlands Recht en Europese Regelgeving? Bieden ze u de juiste bescherming? Pro-active lawyering, risicobeheering, risico-inschatting, mogelijke knelpunten bij exoneratieclausules in de praktijk;

 • Huurrecht, zoals het opstellen en controleren van huurcontracten met betrekking tot woonruimte, winkelruimte of een bedrijfspand;

 • Procesrecht, juridische procedures entameren; dagvaardingen, het voeren van rechtszaken in eerste aanleg; repliek en dupliek, griffiegeld, getuigen en deskundigen, pleitnota's, juridische second opinion, beroepstermijnen, verwijzingen bij hoger beroep en cassatie, wettelijke rente, minnelijke schikkingen;

 • de Wet Werk en Bijstand en aanverwante bijstandsregelingen, re-integratie, Wet Dwangsom en Beroep;

 • Sociale Verzekeringen als ZW, WW,WAO/WIA/WAZ, Wajong, TW;

 • Bestuursrecht, dat wil zeggen het recht dat van toepassing is op de verhouding tussen overheden en burgers - zoals bezwaarschriftprocedures, beroep bij de rechter en hoger beroep bij de Raad van State;

 • Specialistische juridische diensten voor de muziek industrie (artiesten, componisten, labels, managers, tekstdichters, boekingskantoren, festivals etc), zoal het opstellen van muziekcontracten en algemene voorwaarden, registratie van copyrights, licensing en publishing, opzetten van muziek en filmfestivals, artiestenbemiddeling, vertegenwoordiging, advies omtrent mediarecht en portretrecht, entertainmentrecht, terms of use, auteursrecht alsook fiscaliteiten, merknaam en merkenrecht, mechanical licenses, opzetten muziekuitgeverij, music startups, royalty claims en juridische aspecten van (internationale) cd distributie (iTunes, Spotify, Amazon, Beatport etc.).  


Jurist Contractenrecht

overeenkomsten tussen partijen zoals koopovereenkomsten

Wanneer u een overeenkomst heeft gesloten waarover u inhoudelijk twijfels heeft, kunt u zich bij onze jurist contractenrecht over het precieze toepassingsbereik en de consequenties van het contract laten informeren. Daarnaast kunnen we u helpen met het opstellen van contracten. Wanneer een afspraak niet wordt nagekomen kunnen wij u adviseren omtrent ingebrekestelling, verzuim en schadevergoeding. Ook indien u onder een contract uit wilt, kunt u zich tot ons wenden om te kijken wat de mogelijkheden zijn.

Wij kunnen u adviseren en bijstaan bij contractenrechtelijke aangelegenheden, zoals alle mogelijke soorten overeenkomsten tussen partijen alsmede vaststelling, ontbinding, ingebrekestelling, verzuim en schadevergoeding bij niet nakoming alsmede arbeidsovereenkomsten, huurovereenkomsten en aansprakelijkheidsrecht. Wilt u een webwinkel oprichten dan nodigen wij u graag uit om samen de mogelijkheden te bespreken. Ook voor de juridische aspecten van elektronisch contracteren en internet-transacties kunt u bij ons terecht. Tenslotte kunnen wij ook kwesties met betrekking tot internationaal zakendoen in behandeling nemen, waaronder angelegenheden van internationaal privaatrecht (IPR).

Daarnaast beoordelen wij standaardcontracten en adviseren over risicobeheersing en -inschatting (pro-active lawyering) bij het opstellen, redigeren en uitvoeren van contracten en algemene voorwaarden.


Jurist Arbeidsrecht

ontslag, proeftijd, tijdelijk contract, sociaal plan, plan van aanpak, overplaatsing, reorganisatie, salaris, loondoorbetaling bij ziekte, arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden

Juristen | Juridisch Advies | Rechtsgebieden

Juristen | Juridisch Advies | Rechtsgebieden

Het arbeidsrecht gaat over de rechten en plichten van zowel de werkgever als de werknemer. De plicht van de één is vaak een recht van de ander. Een werknemer die verplicht is arbeid te verrichten heeft bijvoorbeeld recht op loonbetaling door de werkgever. Ook al beginnen beide partijen bij het sluiten van een arbeidsovereenkomst doorgaans met de beste bedoelingen, toch kan het voorkomen dat er een conflict ontstaat. Dit kan over velerlei onderwerpen gaan binnen de arbeidsrechtelijke relatie.

Niet zelden spelen emoties hierbij een aanzienlijke rol en geven partijen geen duimbreed toe. De kans om er samen dan nog uit te komen lijkt dan klein. En dan, naar de rechter? Dat kan, maar dat hoeft niet en is eigenlijk vaak het laatste redmiddel. Ziet u dat (nog) niet zitten dan kan u vragen of een jurist arbeidsrecht namens u bemiddelt met uw werkgever of uw werknemer. Slaagt een bemiddelingspoging niet, dan kunnen wij voor u een rechtszaak starten.

Het kan zinvol zijn om ook bij een ondernemingsraad of vakbond te informeren. Kunnen zij u niet helpen of heeft u daar geen vertrouwen in bijvoorbeeld omdat zij ook andere belangen hebben (denk bijvoorbeeld aan CAO-onderhandelingen), zoek dan iemand anders om u te adviseren en rechtsbijstand te verlenen. U kunt daarvoor contact opnemen met de juridisch adviseur van rechtskundig adviesbureau MusicaJuridica BV. Wanneer u zich laat bijstaan door een deskundige komt u er achter waar precies de juridische grenzen liggen en wat de mogelijkheden zijn.

Doordat onze jurist arbeidsrecht up to date kennis draagt van de meest recente wet- en regelgeving op het gebied van het arbeidsrecht, kan hij u op adequate wijze antwoord geven op de meest uiteenlopende vragen. Voorbeelden van arbeidsrechtelijke vragen zijn:

 • Hoe zit het met ontslagvergoedingen en de Kantonrechtersformule?
 • Voldoen mijn arbeidscontracten en -voorwaarden aan de nieuwste regelgeving?
 • Ik wil afscheid nemen van een werknemer. Wat zijn de juridische mogelijkheden en de daarbij behorende kosten?
 • Mijn bedrijf zit midden in een reorganisatie. Wat is arbeidsrechtelijk mogelijk?
 • Wat zijn de arbeidsrechtelijke consequenties van de overname van bedrijfsactiviteiten?
 • Hoe los ik arbeidsconflicten met individuele medewerkers op?
 • Wat zijn de risico's van het werken met tijdelijke medewerkers en uitzendkrachten?
 • Hoe zit het met de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte?
 • Wat zijn de juridische risico's van de arbeidsomstandigheden van mijn medewerkers?
 • Welke mogelijkheden heb ik bij het onderhandelen met vakbonden?
 • Hoe kan ik mijn contract opzeggen of ontbinden?
 • Hoe zit het met het concurrentiebeding?
 • Wanneer wordt een tijdelijk contract omgezet in een arbeidscontract voor onbepaalde tijd?

Juristen Bedrijfsrecht en Ondernemingsrecht

bestuurdersaansprakelijkheid, verkoop- en leveringsvoorwaarden, huurcontracten, merkregistratie, aanbestedingen, verhaalsmogelijkheden en schadevergoeding, MKB advies, omzetting eenmanszaak of VOF, startups, bedrijfsovernames 

Ondernemingsrecht omvat het rechtspersonenrecht, het vennootschapsrecht en het handelsrecht. Onze juristen bedrijfsrecht helpen u hierbij graag verder. Voorbeelden van ondernemingsrechtelijke vragen zijn:

 • Hoe worden de schulden of de baten verdeeld bij ontbinding van de VOF?
 • Ben ik hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de VOF?
 • Hoe zit het met bestuurdersaansprakelijkheid?
 • Hoe zit het met voor mijn bedrijf relevante Europese regelgeving?
 • Hoe kan ik mijn merk beschermen?
 • Voldoen de door mij gehanteerde verkoop- en leveringsvoorwaarden wel aan de wettelijke eisen?
 • Op wie kan ik schade verhalen en hoe gaat dat in zijn werking?
 • Waar kan ik een ervaren jurist bedrijfsrecht vinden?
 • Waar kan ik terecht voor juridisch advies MKB?
 • Wat is de reikwijdte van mijn huurcontract?
 • Welke wet- en regelgeving is voor mijn onderneming van belang?
 • Hoe richt ik een bedrijf op?
 • Wanneer moet er worden aanbesteed en hoe werkt dat precies?
 • Hoeveel kost bedrijfsjuridisch advies exclusief btw?
 • Hoe kan ik uit de VOF stappen?
 • Waar vind ik een VOF contract?
 • Kan de VOF een doorstart maken als eenmanszaak?
 • Hoe gaat het omzetten van een eenmanszaak naar een BV in zijn werking?
 • Wat zijn de jaarlijkse kosten van een BV?
 • Aan welke milieu eisen moet mijn onderneming voldoen?
 • Gelden er Europese Regels en Richtlijnen voor mijn bedrijf?

Doordat onze juristen op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van het ondernemingsrecht, zijn zij in staat u vakkundig van advies te voorzien.


Jurist Intellectueel Eigendom

het beschermen van uw ideeen, handelsnaam, copyrights, nationaal en internationaal

Wij hebben jarenlange ervaring - in en buiten rechte - op het gebied van het auteursrecht, merkenrecht, bewijsvoering, naburige rechten, portretrecht, domeinnamenrecht en het databankenrecht.

Bent u belanghebbende, is er sprake van een schending van uw intellectueel eigendom of wilt u uw ideeën, auteursrechten (zoals teksten, muziek, foto's, kunstwerken, logo's, concepten, modellen, software) of handelsnaam laten registreren? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Voor het beschermen en registreren van intellectuele eigendomsrechten, nationaal en internationaal, of bij een inbreuk op uw auteursrechten, kunt u zich wenden tot onze jurist intellectueel eigendom.

Algemene Voorwaarden Check

Ten behoeve van uw beroep, bedrijf of internet site.
Laat uw algemene voorwaarden controleren. Zijn ze nog up to date en voldoen ze nog aan de laatste ontwikkelingen op het gebied van het Nederlands Recht en Europese Regelgeving? Houden ze rekening met de meest recente wettelijke voorschriften op het gebied van consumentenbescherming bij koop op afstand? Weet u hoe u de betalingscondities en de leveringsvoorwaarden moet hanteren? Bent u op de hoogte van de potentiële problemen rond toepasselijkheid van algemene voorwaarden bij internet-transacties? Bieden uw leveringsvoorwaarden u de juiste bescherming tegen aansprakelijkheid? Het tarief is voor een eerste oordeel met eventuele suggesties voor verbetering, maar zonder aanpassingen.
 


Maatwerk Algemene Voorwaarden opstellen

Heeft u nog geen algemene voorwaarden? Algemene voorwaarden kunnen bijvoorbeeld bestaan uit leveringsvoorwaarden, verkoopvoorwaarden en betalingsvoorwaarden. Hiermee sluit u aansprakelijkheid zoveel mogelijk uit en regelt zaken als leveringstermijnen, eigendomsvoorbehoud, overmacht, reclames en toepasselijk recht in geval van een geschil. Laat ze door ons op maat maken om de bescherming te krijgen die u nodig hebt. Het tarief is inclusief intake gesprek op locatie en gebruikershandleiding hoe de algemene voorwaarden te gebruiken.

Bij de algemene voorwaarden ontvangt u een email disclaimer, een disclaimer voor op uw website en een privacy statement met cookie annonce.

Wilt u een bedrijf starten dan zijn maatwerk algemene voorwaarden onontbeerlijk. Laat ze zodanig opstellen dat ze in lijn zijn met uw specifieke bedrijfsvoering. Zijn ze nog up to date en voldoen ze nog aan de laatste ontwikkelingen op het gebied van het Nederlands Recht en Europese Regelgeving? Bent u op de hoogte van de potentiële problemen rond toepasselijkheid van algemene voorwaarden bij internet-transacties, afstandskoop en elektronisch contracteren? Kent u de knelpunten in de praktijk wat betreft exoneratieclausules en aansprakelijkheidsbedingen?

Houdt u rekening met de meest recente bepalingen omtrent koop op afstand? Weet u hoe u de leveringsvoorwaarden moet hanteren? Bieden ze u de juiste bescherming tegen aansprakelijkheid
 


WWB: Wet werk en bijstand | wet werk en zekerheid (WWZ)

bijstandsuitkering, bijzondere bijstand, langdurigheidstoeslag, re-integratie

Worden er inkomsten gekort op uw uitkering, heeft u een maatregel gehad, is uw aanvraag om bijzondere bijstand afgewezen, komt u er niet uit met het UWV, krijgt u geen langdurigheidstoeslag, moet u een re-integratietraject volgen maar kunt u dat vanwege gezondheidsredenen of persoonlijke omstandigheden niet aan?

Zo maar wat vragen uit de praktijk waar u mee kunt zitten. De bijstandswet WWB, de Wet Werk en Zekerheid (WWZ), maar ook de Ioaw, Ioaz en Bbz 2004 zijn bijstandsregelingen met vele regeltjes en uitzonderingen. Wanneer u een besluit heeft gekregen waar u het niet mee eens, of waarover u vragen heeft waar de gemeente u geen bevredigend antwoord op geeft, schroom dan niet om u te laten bijstaan door een professional. Indien een overheidsinstantie niet op tijd beslist kunnen wij u bijstaan op grond van de Wet dwangsom en beroep. Onze juristen hebben ervaring op het gebied van bezwaar en beroep en beleidsontwikkeling op het gebied van de WWB.

ZW, WW, WAO/WIA/WAZ, Wajong, TW

Ziektewet, Werkloosheidswet, arbeidsongeschiktheidsuitkering, Toeslagenwet, Wet Werk en Bijstand

Bent u ziek geworden, tijdens een werkverhouding of gedurende een uitkering als werkloze, dan heeft u recht op een uitkering van de werkgever (loondoorbetaling) of het UWV, het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekering (voorheen de bedrijfsverenigingen). Bent u langdurig of permanent niet in staat om te werken (ziekte of handicap), dan bent u geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt en heeft u recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering zoals de WIA of Wajong of mogelijk nog een van de oudere regelingen als WAO of WAZ. Afhankelijk van uw woon- en leefsituatie zijn er bovendien mogelijkheden voor een toeslag volgens de toeslagenwet. In veel gevallen wordt er van u verwacht dat u een re-integratietraject volgt of dat u werkt aan uw herstel. Maar is dat volgens u niet terecht of bent u het niet eens met een medisch advies, komt u er niet uit met uw werkgever of het UWV, laat u dan helpen door een deskundige. MusicaJuridica BV kan uw helpende hand zijn.


Specialistische juridische diensten voor de muziek industrie 

muziekcontracten, registratie van copyrights, licensing en publishing, royalty claims en juridische begeleiding van platenmaatschappijen, fiscaliteiten, juridische aspecten (internationale) cd distributie.

Hier bij MusicaJuridica BV vindt u muziekcontracten zoals licentieovereenkomsten, distributiecontracten, opnamecontracten, muziekuitgave overeenkomsten, synchronisatiecontracten, 360 graden overeenkomsten, advies en informatie over muziek gerelateerde juridische vraagstukken en werkgelegenheid aanverwante zaken, disclaimers en algemene voorwaarden, juridische verwijzingsdiensten, auteursrechten registratie, licenties, publishing, juridische aspecten van remixen en covers, mechanical licenses, videosynchronisatie contracten, gamemuziek licenties, UPC en ISRC codes, ondernemingsrechtelijke kwesties, fiscaliteiten, royalty's, artiestenbemiddeling, entertainmentrecht, music startups, juridische bandcoaching, juridische labelcoaching, informatie over internetsgewijze marketing en promotie, muziekrecht advies en meer...


Juridisch Advies

Mr. Mauritz Kop is vanwege zijn gedeelde juridische en muzikale achtergrond de specialist bij uitstek wanneer het gaat om het bijstaan met juridisch advies, ervaring en informatie van artiesten, musici, componisten, arrangeurs, labels, festivals, producers, vocalisten, managers, boekingskantoren en overige personen werkzaam in de muziek industie, zowel op nationaal alsook op internationaal niveau. Heeft u behoefte aan online juridisch advies dan is dat uiteraard ook mogelijk.

Neem vrijblijvend contact met ons op. Het eerste gesprek is gratis