Mediabeleid MusicaJuridica BV

Geregeld worden wij door de media benaderd voor het geven van interviews inzake muziekrechten, muziekcontracten, music startups, muzieklicenties, intellectueel eigendom, actuele juridische geschillen en andere juridische wetenswaardigheden. Als onafhankelijk juridisch dienstverlener voor de muziek- en de entertainmentindustrie, delen wij onze visie daarover in voorkomende gevallen met derden. Uiteraard voor zover de tijd ons dit toestaat.

Het muziekrecht is evenwel complex. Aan onze visie kunnen bovendien geen rechten worden ontleend. Om onjuiste interpretaties, nuanceverschillen of inhoudelijke onjuistheden te voorkomen, hanteren wij het volgende mediabeleid:

1. In geval van een telefonisch interview wenst MusicaJuridica BV vooraf inzicht in de vragen. Dit geldt zowel voor live, semi-live als niet-live interviews.

2. MusicaJuridica BV werkt mee aan live interviews, als er een voorgesprek heeft plaatsgevonden. Indien het interview op locatie plaatsvindt behouden wij ons het recht voor om een onkostenvergoeding te berekenen.

Indien u een interview wilt afnemen of een artikel schrijven met daarin onze visie dan is het mediabeleid van MusicaJuridica van toepassing.

Indien u een interview wilt afnemen of een artikel schrijven met daarin onze visie dan is het mediabeleid van MusicaJuridica van toepassing.

3. Publicatie of plaatsing van een artikel of gebruik van audio- en/of videomateriaal geschiedt pas na fiattering -schriftelijk of per e-mail - door een medewerker van MusicaJuridica BV. U kunt de ‘final draft’ per email aan ons toezenden.

4. Onze medewerkers worden als volgt geciteerd: ‘’mr. <VOOR EN ACHTERNAAM> van niche kantoor MusicaJuridica BV. MusicaJuridica is een boutique law office gespecialiseerd in het muziekrecht.’’

5. MusicaJuridica BV behoudt zich onder alle omstandigheden het recht van inzage en correctie voor, om wijzigingen aan te brengen bij constatering van feitelijke onjuistheden, partijdigheid, onterechte visie of verkeerd getrokken conclusies.

6. MusicaJuridica BV ontvangt altijd een bewijsexemplaar indien de door ons beschikbaar gestelde informatie is gebruikt voor een schriftelijke uiting, audiomontage of videomontage.

7. MusicaJuridica BV behoudt zich het recht voor het definitieve gepubliceerde of gemonteerde materiaal waaraan MusicaJuridica BV heeft bijgedragen vrij - dus zonder voorafgaande toestemming - te gebruiken (openbaren en verveelvoudigen, waaronder via internet), tenzij vooraf door de partijen anders is overeengekomen.

8. Bij online plaatsing van een artikel, interview of montage plaatst u te allen tijde een hyperlink naar onze website: www.musicajuridica.nl

9. Bij verwijzing naar door onszelf vervaardigde webpages, blogs en artikelen plaatst u bij wijze van bronvermelding te allen tijde een link naar de betreffende internetpagina. Het is niet toegestaan (delen van) artikelen, blogs of webpagina’s integraal over te nemen zonder toestemming van MusicaJuridica BV.

10. Indien MusicaJuridica BV dan wel diens medewerkers medewerking verlenen aan het schrijven van een artikel dan rusten de auteursrechten van dat artikel bij MusicaJuridica BV. Er worden geen auteursrechten overgedragen zonder een daartoe bestemde schriftelijke akte.

11. Indien u MusicaJuridica BV benadert in de hoedanigheid van journalist, uitgeverij of interviewer dan is het onderhavige mediabeleid onverkort van toepassing. Het mediabeleid van MusicaJuridica BV is gepubliceerd op de website van MusicaJuridica BV en is derhalve voor eenieder raadpleegbaar.

12. Afwijkingen van het mediabeleid van MusicaJuridica BV kunnen niet mondeling, doch slechts schriftelijk worden bedongen.

 

v. 1.0.1

DEC 2015